Regulamin nadawania Odznaczeń PZW


REGULAMIN
NADAWANIA ODZNAK HONOROWYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO


ROZDZIAŁ 1
Rodzaje odznak i ogólne zasady ich przyznawania
1. Odznakami honorowymi są:
a) złota odznaka PZW z wieńcami,
b) złota odznaka PZW,
c) srebrna odznaka PZW,
d) medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”,
e) medal „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”,
f) odznaka „Wzorowy Młody Wędkarz”.
2. Odznakami okolicznościowymi PZW są:
a) odznaki,
b) medale.
upamiętniające ważne dla Polskiego Związku Wędkarskiego rocznice i wydarzenia.
3. Odznaki i medale PZW mogą być nadane członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego lub obywatelom innego państwa będącym członkiem organizacji wędkarskiej.
4. Odznaka PZW może być nadana członkowi PZW, który wniósł istotny wkład w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarki rybackiej i wędkarskiej, ochronę wód, sport wędkarski oraz podniesienie etyki wędkarskiej.
5. Jednostkom terenowym /kołom, okręgom/ Polskiego Związku Wędkarskiego może być
nadana zbiorowa odznaka „Za zasługi dla PZW”.
6. Osobom nie będącym członkami PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla wędkarstwa i PZW, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”.
7. Wyróżnieniami są:
a) puchary,
b) dyplomy uznania,
c) nagrody rzeczowe.

ROZDZIAŁ 2
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznak PZW
1. Warunkiem nadania poszczególnych odznak PZW jest:
a) dla srebrnej odznaki PZW - 5-letni okres działalności na rzecz PZW,
b) dla złotej odznaki PZW - 4-letni okres działalności na rzecz PZW od nadania odznaki srebrnej,
c) dla złotej odznaki PZW z wieńcami - 8-letni okres działalności na rzecz PZW od nadania odznaki złotej,
d) odznaka „Wzorowy Młody Wędkarz” – przyznawana jest członkom uczestnikom za szczególne osiągnięcia, na wniosek zarządu koła uchwałą prezydium zarządu okręgu PZW. Zasady i tryb przyznawania odznaki określa Uchwała nr 119 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 15.12.2000 r.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wnioskodawca może odstąpić od wymogów
pkt. 1 ppkt a, b, c uzasadniając ten fakt pisemnie.
3. Odznaki honorowe PZW nadaje Zarząd Główny PZW.
4. Odznaki wraz z legitymacjami wręczane są przez przedstawicieli władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego. Wręczenia dokonuje się na posiedzeniach władz i organów Związku, w czasie walnych zgromadzeń kół lub z okazji uroczystości i imprez organizowanych przez PZW.
5. Wnioski o nadanie odznak, wraz z merytorycznym uzasadnieniem sporządzane w kołach i
okręgach, zatwierdzane są na posiedzeniach właściwych zarządów.
6. Podziału limitu odznak i rozpatrywanie wniosków dokonują władze okręgów.
7. Wnioski o nadanie odznak dla członków władz i organów PZW oraz komisji działających przy Zarządzie Głównym PZW przedstawiają:
- prezes ZG
- przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego po zasięgnięciu opinii - ZG, GKR i GSK.
8. Wnioski o nadanie odznak dla prezesów zarządów kół i okręgów, przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych sądów koleżeńskich sporządzane są przez władze i organa wyższego szczebla.
9. Wszystkie wnioski przedstawione przez zarządy okręgów i Zarząd Główny PZW weryfikuje Główna Komisja Odznak, powołana przez ZG PZW, która przedkłada je do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZW.
10. Ogólna zbiorcza ilość wniosków nadsyłanych z okręgów nie może przekroczyć limitu
przysługującego danemu okręgowi, tj. 2,7 promila ilości członków na dzień 31 grudnia
ubiegłego roku.
11. Wnioski o nadanie odznak PZW należy wypełniać na formularzach wg wzoru /załącznik nr 1/.
12. Wnioski kół należy składać do zarządów okręgów w terminie do końca marca każdegoroku.
13. Wnioski z okręgów wraz z uzasadnieniem , opinią okręgowej komisji odznak i zarządu
okręgu PZW należy nadsyłać do Głównej Komisji Odznak PZW w terminie do końca czerwca każdego roku.
14. Główna Komisja Odznak przedstawia Prezydium ZG PZW zaakceptowane wnioski do zatwierdzenia do końca listopada każdego roku.
15. Wnioski przesłane z pominięciem trybu określonego w niniejszym regulaminie lub po terminie określonym w pkt 13, Główna Komisja Odznak pozostawia bez pozytywnego załatwienia.
16. Główna Komisja Odznak rozpatrując wnioski o nadanie odznaki bierze pod uwagę między innymi rok kalendarzowy pracy na rzecz i dobro PZW i rok nadania odznaki poprzedniej.
17. Komisja Odznak kwalifikuje wnioski przy udziale co najmniej trzech członków komisji.
18. W przypadku negatywnego załatwienia wniosku o nadanie odznaki PZW przez okręgową
i Główną Komisję Odznak – wniosek taki wraz z uzasadnieniem zwracany jest do wnioskodawcy.
19. Członek Związku traci przyznaną odznakę w przypadku wykluczenia go ze Związku,
prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
20. Główna Komisja Odznak prowadzi imienny wykaz wydanych odznak.
21. Opis odznak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 3
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania medali oraz dyplomów
Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” oraz dyplom uznania
1. Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” może być nadawany członkowi PZW za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa, sportu wędkarskiego, gospodarki rybackiej i ochronie wód.
2. Wniosek w postaci listy zbiorczej po zaopiniowaniu przez okręgową komisję odznak i
zatwierdzeniu uchwałą prezydium zarządu okręgu PZW należy przesłać do Głównej Komisji Odznak razem z wnioskami na odznaczenia PZW.
3. Ustala się limit przyznania medali dla okręgu równy ilości przyznanych okręgowi odznak.
4. Medale nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW.
5. Medale wręczane są z okazji uroczystości związanych z działalnością PZW przez upoważnionych działaczy Związku.
6. Główna Komisja Odznak prowadzi rejestr osób, którym nadano medale.
7. Dyplomy nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny PZW na wniosek Prezydium ZG PZW, zarządów okręgów lub Głównej Komisji Odznak.

Medal „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
Zasady i tryb przyznawania medalu określają Zasady organizacji sportu wędkarskiego zatwierdzone Uchwałą nr 21 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 20 maja 1994 r. z
późniejszymi zmianami.
Załączniki do Regulaminu Odznak Honorowych PZW
Załącznik nr 1
Wniosek o nadanie odznaczenia honorowego PZW.
Załącznik nr 2
Srebrna odznaka PZW
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1mm, kolor szary.
W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę liście dębowe zamykające okrąg.
Złota odznaka PZW
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubości 1 mm, kolor złoty. W dolnej połowie wizerunek ryby łososiowatej, w środku litery PZW. Od głowy ryby i jej ogona biegną w górę liście dębowe zamykające okrąg.
Złota odznaka PZW z wieńcami
Krążek metalowy o średnicy 18 mm, grubość 1 mm, kolor złoty. Wokół brzegów odznaki, tworząc zamknięty okrąg, biegnie wieniec z liści, szer. 2 mm. W środku wieńca z liści, w górnej części litery PZW, a pod nimi wizerunek ryby wykonany w emalii koloru granatowego.

Załącznik nr 3
Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
Krążek z metalu o średnicy 32 mm, grubość 3 mm, kolor miedziany. Awers : w górnej połowie napis „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” oddzielony stylizowanymi falami od wizerunku ryby /karpia/ umieszczonego w dolnej połowie. Rewers : wzdłuż górnego brzegu połowy medalu napis „Polski Związek Wędkarski”, wzdłuż dolnego brzegu stylizowane liście, środek medalu pusty.